Даргын мэндчилгээ
  Бүх хүнд мэдээллийг хүртээмжтэй хүргэхээр зорьж байгаа манай хуудаснаа тухлан саатсан иргэд  Та бүхэнтэй байгууллагынхаа цахим хуудсаар дамжуулан мэндчилж байна.      Монгол Улс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах НҮБ-ын конвенц, түүний нэмэлт протоколд 2009 онд нэгдэн орсон. Тус конвенцийн үзэл баримтлалд тулгуурлан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай...
Дэлгэрэнгүй
Зорилго, Зорилт, Тэргүүлэх чиглэл
Эрхэм зорилго Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын эрхэм зорилго нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжил, хамгааллын талаарх Засгийн газрын бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний нийгмийн харилцаанд оролцох тэгш эрхийг хангах, бие даан хөгжих чадварыг эзэмшүүлэх замаар амьдралын чанарыг нь дээшлүүлэхэд оршино. Зорилт -   Хөгжли...
Дэлгэрэнгүй
Бүтэц зохион байгуулалт
  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын удирдлагад дарга, хэлтэс нэгжид Тамгын газар, Бодлогын хэрэгжилтийн газар, Хөгжил нийгмийн оролцооны газар, Хяналт шинжилгээ-үнэлгээний газар гэсэн дөрвөн газартай. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв, Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр, сургалт, хөгжлийн төв, Сэргээн засалт сургалт үйлдвэрлэлийн төв гэсэн гурван харьяа...
Дэлгэрэнгүй