Өргөдөл, гомдол гаргах зааварчилгаа
Өргөдөл, гомдол гаргагч нь Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулийг зөрчих, бусдын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хохироох, ялгаварлан гадуурхахыг уриалахыг хориглоно. Таны өргөдөл, гомдол Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нийцсэн байна.   Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, хариу өгөх 1. ...
Дэлгэрэнгүй
Өргөдөл, гомдлын мэдээ тайлан
№ Нэр Холбоос 1 2023 оны 1 дугаар улиралд иргэдээс хандан ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ /тоон үзүүлэлтээр/ Энд дарж үзнэ үү 2 2023 оны 2 дугаар улиралд иргэдээс хандан ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ /тоон үзүүлэлтээр/ Энд дарж үзнэ үү 3 Албан хэ...
Дэлгэрэнгүй