ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД 2019-2021 ОН
  • "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2019-2020 оны хөтөлбөр"-үүдийг батлах тухай Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдрийн 01 тоот тогтоол, хавсралт №5 - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр /uploads/files/2.-KHEUZ_togtool_2019%285%29.pdf
  •  
  • Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, төсөв батлах тухай"  01 дугаар тогтоол, хавсралт №3 – Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, арга хэмжээний нэмэлт, өөрчлөлтүүд /uploads/files/3.-KHEUZ_togtool_2020%283%29.pdf
  •  
  • Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2021 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2021-2022 оны хөтөлбөрийг батлах тухай"  01 дүгээр тогтоол /uploads/files/4.-KHEUZ_togtool_2021%283%29.pdf
  •  
  • Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2021 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2021-2022 оны хөтөлбөрийг батлах тухай"  01 дүгээр тогтоолын хавсралт №4 - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр /uploads/files/5.-KHEUZ_togtool_2021_anex_04%281%29.pdf
  •  
  • Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, үйлчилгээг 2021-2022 онд зохион байгуулах нэгдсэн удирдамж шинэчлэн батлах тухай” А/49 дугаар тушаал, хавсралт /uploads/files/6.-KHEUZ_udirdamj_2021%282%29.pdf