ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

 

Дотоод нэгж

Албан тушаалын нэр

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл

Хариуцсан асуудал

Орон тоо

1

Хөгжил, нийгмийн оролцооны газар

Гүйцэтгэх

Дэс түшмэл

ТЗ-7

Сургалт, нөлөөллийн ажил хариуцсан мэргэжилтэн

1

2

Хөгжил, нийгмийн оролцооны газар

Гүйцэтгэх

Дэс түшмэл

ТЗ-7

Иргэний нийгмийн байгууллагууд хариуцсан мэргэжилтэн

1

3

Тамгын газар

Гүйцэтгэх

Туслах түшмэл

ТЗ-10

Дотоод асуудал хариуцсан зохион байгуулагч

1