Бүтэц зохион байгуулалт
  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын удирдлагад дарга, дэд дарга, хэлтэс нэгжид Тамгын газар, Бодлогын хэрэгжилтийн газар, Хөгжил нийгмийн оролцооны газар болон Хяналт шинжилгээ-үнэлгээний газар гэсэн дөрвөн газартай. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын харьяа байгууллага болох Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв, Сэргээн засалт, сургалт...
Дэлгэрэнгүй
Тамгын газрын үндсэн чиг үүрэг
Тамгын газрын үндсэн чиг үүрэг Төрийн захиргааны манлайллыг хангах зорилтын хүрээнд ажиллаж, газрын удирдлагын манлайлал, үйл ажиллагааны хэвийн болон шуурхай байдлыг ханган, удирдах дээд байгууллага, газрын даргын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд нэгжүүдийн ажлыг уялдуулан холбож зохион байгуулна.          Байгууллагын хүний нөөцийг чадварлаг, мэргэжлийн албан хаагчдаар бүр...
Дэлгэрэнгүй
Бодлогын хэрэгжилтын газрын үндсэн чиг үүрэг
Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын үндсэн чиг үүрэг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөгжлийг хангах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, дэд бүтэц, мэдээлэл, харилцаа холбоо, эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн хамгааллыг сайжруулахад чиглэсэн хууль тогтоомж, бодлого, стратеги, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, зохион байгуулах, төлөвлөх, зохицуулах Хөгжлийн ...
Дэлгэрэнгүй
Хөгжил, нийгмийн оролцооны газрын үндсэн чиг үүрэг
Хөгжил, нийгмийн оролцооны газрын үндсэн чиг үүрэг Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлаар төрийн захиргааны төв байгууллагууд, тэдгээрийн харъяа агентлаг, салбар, аймаг нийслэлийн нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн чөлөөт цаг, соёл, урлаг, спортын арга хэмжээг ...
Дэлгэрэнгүй
Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний газрын үндсэн чиг үүрэг
Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний газрын үндсэн чиг үүрэг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний талаар холбогдох хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, дотоодын хяналт шалгалт, аудит хийх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах ; Бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилт, төсвийн зарцуулалтын үр дүнг дээшлүүлэх, төрийн захир...
Дэлгэрэнгүй