ХБХ-ийн эрхийн өдөр
“ХБХ-ий эрхийг хангахад Төр, ТББ-ын түншлэлийг бэхжүүлэх нь” Үндэсний чуулган Төрийн ордонд боллоо. НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас жил бүрийн 12 дугаар сарын 3-ны өдрийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах өдөр болгон тэмдэглэхээр шийдвэрлэсэн билээ. 1992 оноос хойш энэ өдрийг өдгөө 26 дахь удаагаа Дэлхий нийтээрээ тэмдэглэж байна. 2018 оны хувьд НҮБ-ын конвецид нэгдэн орсон улс орон бүхэн энэ өдрийг "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний оролцоо, тэгш байдлыг хангаж, эрх мэдэлжүүлэх нь" уриан дор тэмдэглэж байгаа билээ. ХБХ-ий эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг тохиолдуулан ХНХЯам болон Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангахад Төр, Төрийн бус байгууллагын түншлэлийг бэхжүүлэх нь" үндэсний чуулганыг зохион байгууллаа. Чуулганд УИХ, Засгийн газрын гишүүд, төв, орон нутгийн төр, төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, хувийн хэвшлийн төлөөлөл нийт 700 гаруй төлөөлөгчид оролцсон байна. "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангахад Төр, Төрийн бус байгууллагын түншлэлийг бэхжүүлэх нь" чуулганы үеэр Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангахад тулгамдаж буй асуудлууд, ялангуяа тэдний хөдөлмөр эрхлэлт, боловсролд тэгш хамруулах, дэд бүтцийн хүртээмжтэй орчинг бүрдүүлэх зэрэг салбар дундын уялдааг бэхжүүлэх, хамтын ажиллагааг хангах асуудлуудыг хөндсөн үндсэн илтгэлүүд тавигдаж, хэлэлцүүлэг өрнөсөн. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийн хэрэгжилт, сонгох, сонгогдох эрхээ эдлэх талаар тулгамддаг асуудлыг хөндөж хэлэлцсэн юм. Ингэснээр ХБИ-дэд тулгамддаг асуудлуудыг ил тодоор Төр засаг, олон нийтийн анхааралд хүргэж, шийдвэрлэх арга зам, хамтын оролцоог тодорхой болгохыг зорьж байна. Хэлэлцүүлгийн үр дүнгээр төрийн 3 өндөрлөгөөс эхлээд холбогдох төрийн болон ТББ-дад дараах зөвлөмжийг гаргасан байна. 1. МУ-ын Ерөнхийлөгчид : 2018 оны 09 сарын 09-ний өдрийн 128-р зарлигийн биелэлтийг хангуулах талаар тодорхой арга хэмжээ авах; 2. Монгол Улсын Их Хуралд : Улсын Их хурлын даргын дэргэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орон тооны бус зөвлөлийг байгуулж, их хурлаас гарч буй бодлого, хууль тогтоомжинд санал өгөх, асуудлаа тусгах боломжийг олгох; Хуулийн төслийг боловсруулан батлахдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудаас санал авч тусгасан байхыг баталгаажуулсан заалтыг Хууль тогтоомжийн тухай хуулинд шинээр тусгах; 2018-2019 оны УИХ-ын чуулганаар хэлэлцэгдэх хуулиуд ялангуяа Тендерийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын багц хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль , Татварын багц хууль, Жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль, Нийгмийн халамжийн тухай хууль, Боловсролын багц хуулиудыг боловсруулах, хэлэлцэх үйл явцад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудын саналыг тусгах ажлыг зохион байгуулах ; УИХ-ын сонгуулийн 76 тойргийн 2-г нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хувиарлах замаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөллийг их хуралд оруулах ;
3. Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газарт : Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн Эрхийг хангах орон тооны бус зөвлөлийг ХНХ-ын сайдын эрхлэх ажлын хүрээнд шилжүүлсэн 2018 оны 09 сарын 14-ны өдрийн 289-р тогтоолыг хүчингүй болгож Үндэсний зөвлөлийг дахин Монгол Улсын ерөнхий сайдын дэргэд байгуулах ; Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 25.2-т заасныг удирдлага болгон “Орон сууц” үндэсний хөтөлбөрт халамжийн орон сууц байгуулах тухай болон бусад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагаас өгсөн саналыг тусгах; 4. Холбогдох Төрийн болон ТББ-дад : Тус тусын салбарын хууль тогтоомжийг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, зарчим, зүйл заалттай уялдуулах; Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах орон тооны бус дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааг уялдуулах; Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг бодитоор хангах ажлыг зохион байгуулах; Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй холбоотой хууль тогтоомжийг хэрэгжилтийг хангах, болон бусад үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн ТББ-аар гэрээлэн гүйцэлдүүлэхэд анхаарах; ТББ-уудад бий болсон мэдлэг шаардсан контент, судалгаа, арга зүй, зөвлөмж үйлчилгээг төр үнэлж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлдэг болгох; 5. Боловсролын чиглэлээр : Тэгш хамруулах боловсролын тухай үндэсний хөтөлбөр боловсруулж баталж хэрэгжүүлэх. Уг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай төсвийг хувиарлах; Боловсролын багц хуулинд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, зарчимд нийцүүлсэн нэмэлт өөрчлөлтийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудын оролцоотойгоор оруулах; Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг “тэгш хамруулах” хамруулах нэрийн дор тусгай анги нээн бөөгнөрүүлж байгааг зогсоох; Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамруулах үйл ажиллагааг шаардлагад нийцсэн хэлбэрээр мэргэжлийн байгууллагуудтай бодитой ажил хийх; ЕБС-ийн сургууль цэцэрлэгийн багш нарт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга барил эзэмшүүлэхдээ Төрийн болон ТББ-уудад бий болсон материаллаг нөөцийг ашиглах; Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамруулах боловсролд хамруулах зорилгоор загвар сургууль цэцэрлэгийг аймаг дүүргүүдэд бий болгох; Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай хуульд заасны дагуу тус хуулийн холбогдох заалтыг хэрэгжүүлэх дүрэм журмаа боловсруулах; 6. Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр: Хөдөлмөрийн хуулийн 111-р заалтын хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг тухайн орон нутгийн ТББ-аар гэрээлэн гүйцэтгүүлэх; Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд явагдаж байгаа төсөл сонгон шалгаруулах ажлыг хоёр үе шаттай болгон нэгдүгээр үе шатыг Үндэсний хэмжээний төрийн бус байгууллагуудаас сонгон шалгаруулдаг болгох; Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа түр сургалт, хөдөлмөрт бэлтгэх, аж ахуй эрхлэлт, мэргэжил олгох сургалтууд болон бирж, хөдөлмөрт зуучлах үйлчилгээнүүдийн уялдаа холбоог хангах. Тухайлбал: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажилд бэлтгэх сургалт ажилд зуучлах, ажлын байран дээрх сургалт, ажлын байранд дасгах ажиллагааг цогц байдлаар хэрэгжүүлэх; Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан төсөл, хөтөлбөр, сангийн хөрөнгийг Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Хүний Хөгжлийн Ерөнхий Газарт шилжүүлэх; Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажлын байрыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд зарлагддаг төслийг “Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-д хамааруулалгүйгээр сонгон шалгаруулах; Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих сангаас олгож байгаа зээлийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст квотоор, банкаар дамжуулахгүйгээр хуваарилдаг болгох ; Чанарын шаардлага хангасан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг төр тэргүүн ээлжинд худалдан авдаг болох; ХХҮЕГ-аас иргэдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, ТББ-аар ажил үйлчилгээг гэрээлэн гүйцэтгүүлэхдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон ТББ-уудын мэдээллийн санг бий болгох замаар бичиг баримтыг давхардуулан шаардаж иргэд, байгууллагуудад хүндрэл учруулдаг байдлыг зогсоох; Протез ортопед тусгай хэрэгслийн нэр төрлийг нэмэгдүүлж жишиг үнийг зах зээлийн үнэд нийцүүлэх; Бие даан амьдрах үйлчилгээг бодитой хэрэгжүүлэх, төсөв мөнгөний асуудлыг шийдэх, журмыг боловсронгуй болгож батлах, хэрэгжилтийг эхлүүлэх; Төрийн албан хаагчид хуулийг буруу тайлбарлаж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тусламж үйлчилгээ авах боломжийг хязгаарлаж байгаа явдлыг таслан зогсоох; Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн нийгмийн даатгалынхаа үр шимийг хүртдэг болох; Оюуны бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдэд жирэмснээс хамгаалах арга хэрэгслийг хүчээр хэрэглэхийг шаардах, бэрхшээлийн хүнд хөнгөнөөс үл хамааран жирэмснээс хамгаалах арга хэрэгсэлийг компанит ажил байдлаар зохион байгуулдаг байдлыг зогсоох; Эх, хүүхдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан НҮЭМ-н мэдлэгийг ХБХ-т хүргэх тухай заалтын хэрэгжилтийг хангах; Эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагуудад угтах үйлчилгээний ажилтанг бий болгох замаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өндөр настанууд, анх удаагаа эмнэлэгийн үйлчилгээ авч буй иргэдэд хүртээмжийг бий болгох; Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэхдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ашиглах, хүрч очих боломжтой байхад чиглэсэн бодлого гаргах тухай тус тус зөвлөмж гаргасан байна.
Play Pause Stop 10 seconds

“Хүртээмжтэй Ирээдүй - 2019” хөдөлмөр зуучлалын нээлттэй өдөрлөгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд оролцлоо

“Хүртээмжтэй Ирээдүй - 2019” хөдөлмөр зуучлалын нээлттэй өдөрлөгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд оролцлоо

НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейгаас жил бүрийн 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг “Хөгжлийн бэрхшээлтэй х... 2019-12-03 369
МБУЧОС-ын оюутнуудын дунд “Мэргэжлийн ур чадварын уралдаан”-ыг Амжилттай зохион байгууллаа.

МБУЧОС-ын оюутнуудын дунд “Мэргэжлийн ур чадварын уралдаан”-ыг Амжилттай зохион байгууллаа.

НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейгаас жил бүрийн 12 дугаар сарын 3-ны өдөр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэ... 2019-12-02 212
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг  нэмэгдүүлэхэд салбар дундын уялдаа чухал

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд салбар дундын уялдаа чухал

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамга... 2019-12-02 327
“iLAW WORLD” үйлчилгээг Солонгос улсад танилцуулж, албан ёсны нээлтээ хийлээ

“iLAW WORLD” үйлчилгээг Солонгос улсад танилцуулж, албан ёсны нээлтээ хийлээ

Мэдээлэл, технологийн тодотголтой 21-р зуунд та бидний авдаг уламжлалт ажил, үйлчилгээ болон би... 2019-12-02 121
Парламентийн мэтгэлцээн

Парламентийн мэтгэлцээн

НҮБ -аас жил бүрийн 12 дугаар сарын 03–ны өдрийг Хөгжлийн   бэрхшээлтэй хүний эрхи... 2019-11-28 281
 “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ СУДЛАЛ НЬ САЛБАР ДУНДЫН ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОХ НЬ-2019” Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа

“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ СУДЛАЛ НЬ САЛБАР ДУНДЫН ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОХ НЬ-2019” Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг тохиолдуулан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хү... 2019-11-28 697
“ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ ХҮН БҮРИЙН ОРОЛЦОО”  өдөрлөгийг амжилттай зохион байгууллаа.

“ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ ХҮН БҮРИЙН ОРОЛЦОО” өдөрлөгийг амжилттай зохион байгууллаа.

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас жил бүрийн 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсий... 2019-11-25 390
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөрт дадлагажуулах сургагч багшийг бэлтгэж байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөрт дадлагажуулах сургагч багшийг бэлтгэж байна

2019 оны 11 дүгээр сарын 18-22-ны өдрүүдэд МУ-н Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ХБХХЕГ болон ... 2019-11-20 760
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг угтан Агентлагийн  нэрэмжит тугийг өртөөчлөн аялуулах аяныг эхлүүллээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг угтан Агентлагийн нэрэмжит тугийг өртөөчлөн аялуулах аяныг эхлүүллээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах ол... 2019-11-20 1244
“Хөгжлийн бэрхшээл судлал нь салбар дундын шинжлэх ухаан болох нь 2019” Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал

“Хөгжлийн бэрхшээл судлал нь салбар дундын шинжлэх ухаан болох нь 2019” Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал

Эрдэмтэн багш, судлаач, оюутан залуус, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй холбоотой ажилладаг хэн бү... 2019-10-21 1065
Эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллийг хүртээмжтэй хүргэнэ.

Эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллийг хүртээмжтэй хүргэнэ.

                           &... 2019-10-18 427
Сонгуулийн ерөнхий хороонд

Сонгуулийн ерөнхий хороонд "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сонгох, сонгогдох эрх" сургалтыг зохион байгууллаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд сонгуулийн бүх шатны үйл ажиллагаанд бусдын адил оролцох, сонгох, сонго... 2019-10-09 295
Ази Номхон далайн бүсийн 43 орныг төлөөлсөн зочид Монгол улсад чуулж байна

Ази Номхон далайн бүсийн 43 орныг төлөөлсөн зочид Монгол улсад чуулж байна

Ази Номхон далайн бүсийн 43 орныг төлөөлсөн зочид Монгол улсад чуулж байна Өнөөдөр хөгжлийн бэ... 2019-07-04 407
Хөгжлийн бэрхшээлтэй гар урчууд бүтээлийн үзэсгэлэнгээ дэлгэжээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй гар урчууд бүтээлийн үзэсгэлэнгээ дэлгэжээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй гар урчууд бүтээлийн үзэсгэлэнгээ дэлгэжээ Ази Номхон далайн бүсийн 4-р кон... 2019-07-04 337
Ази Номхон далайн бүсийн 4-р конгресс амжилттай боллоо

Ази Номхон далайн бүсийн 4-р конгресс амжилттай боллоо

Ази Номхон далайн бүсийн 4-р конгресс амжилттай боллоо Ази Номхон далайн бүсийн хөгжлийн бэрхшээ... 2019-07-04 347
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй оны шилдэг”-ийг шалгаруулалаа

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй оны шилдэг”-ийг шалгаруулалаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих, хамгааллыг сайжруулах чиглэлээр салбар, ... 2019-07-01 382
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг угтан Агентлагийн  нэрэмжит тугийг өртөөчлөн аялуулах аяныг эхлүүллээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг угтан Агентлагийн нэрэмжит тугийг өртөөчлөн аялуулах аяныг эхлүүллээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах ол... 2019-11-20 1244
“Хөгжлийн бэрхшээл судлал нь салбар дундын шинжлэх ухаан болох нь 2019” Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал

“Хөгжлийн бэрхшээл судлал нь салбар дундын шинжлэх ухаан болох нь 2019” Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал

Эрдэмтэн багш, судлаач, оюутан залуус, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй холбоотой ажилладаг хэн бү... 2019-10-21 1065
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөрт дадлагажуулах сургагч багшийг бэлтгэж байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөрт дадлагажуулах сургагч багшийг бэлтгэж байна

2019 оны 11 дүгээр сарын 18-22-ны өдрүүдэд МУ-н Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ХБХХЕГ болон ... 2019-11-20 760
 “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ СУДЛАЛ НЬ САЛБАР ДУНДЫН ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОХ НЬ-2019” Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа

“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ СУДЛАЛ НЬ САЛБАР ДУНДЫН ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОХ НЬ-2019” Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг тохиолдуулан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хү... 2019-11-28 697
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүй

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүй

Энэ сарын 19-нд Сэргээн Засалт, Сургалт, Үйлдвэрлэлийн Төвийн МБУЧОС /Мэргэжлийн боловсрол, ур чад... 2019-06-24 461
Эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллийг хүртээмжтэй хүргэнэ.

Эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллийг хүртээмжтэй хүргэнэ.

                           &... 2019-10-18 427
Ази Номхон далайн бүсийн 43 орныг төлөөлсөн зочид Монгол улсад чуулж байна

Ази Номхон далайн бүсийн 43 орныг төлөөлсөн зочид Монгол улсад чуулж байна

Ази Номхон далайн бүсийн 43 орныг төлөөлсөн зочид Монгол улсад чуулж байна Өнөөдөр хөгжлийн бэ... 2019-07-04 407
“ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ ХҮН БҮРИЙН ОРОЛЦОО”  өдөрлөгийг амжилттай зохион байгууллаа.

“ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ ХҮН БҮРИЙН ОРОЛЦОО” өдөрлөгийг амжилттай зохион байгууллаа.

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас жил бүрийн 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсий... 2019-11-25 390
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй оны шилдэг”-ийг шалгаруулалаа

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй оны шилдэг”-ийг шалгаруулалаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих, хамгааллыг сайжруулах чиглэлээр салбар, ... 2019-07-01 382
“Хүртээмжтэй Ирээдүй - 2019” хөдөлмөр зуучлалын нээлттэй өдөрлөгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд оролцлоо

“Хүртээмжтэй Ирээдүй - 2019” хөдөлмөр зуучлалын нээлттэй өдөрлөгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд оролцлоо

НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейгаас жил бүрийн 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг “Хөгжлийн бэрхшээлтэй х... 2019-12-03 369
Конгресс зорин ирэх хүндэт зочдыг угтан авлаа

Конгресс зорин ирэх хүндэт зочдыг угтан авлаа

Монгол улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн ивээл дор Ази Номхон далайн бүсийн 4-р конгресс 7-р сарын ... 2019-07-01 364
Ази Номхон далайн бүсийн 4-р конгресс амжилттай боллоо

Ази Номхон далайн бүсийн 4-р конгресс амжилттай боллоо

Ази Номхон далайн бүсийн 4-р конгресс амжилттай боллоо Ази Номхон далайн бүсийн хөгжлийн бэрхшээ... 2019-07-04 347
Хөгжлийн бэрхшээлтэй гар урчууд бүтээлийн үзэсгэлэнгээ дэлгэжээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй гар урчууд бүтээлийн үзэсгэлэнгээ дэлгэжээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй гар урчууд бүтээлийн үзэсгэлэнгээ дэлгэжээ Ази Номхон далайн бүсийн 4-р кон... 2019-07-04 337
ХБХ-ийн эрхийн өдөр

ХБХ-ийн эрхийн өдөр

“ХБХ-ий эрхийг хангахад Төр, ТББ-ын түншлэлийг бэхжүүлэх нь” Үндэсний чуулган Төрийн орд... 2019-06-24 331
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг  нэмэгдүүлэхэд салбар дундын уялдаа чухал

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд салбар дундын уялдаа чухал

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамга... 2019-12-02 327
Хүндэт албан хаагч

Хүндэт албан хаагч

ХБХХЕГ-ын удирдлагын зөвлөл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөө ажиллаж, тэдний амьжиргааг дээшлүү... 2019-06-24 322
ХБХСЗХТ нээлт

ХБХСЗХТ нээлт

Өнөөдөр Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас ОУ-ын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдийг ... 2019-06-24 318
ТББ шагнал

ТББ шагнал

ХБХХЕГ-аас санаачлан ХБИ-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж, олон жил үр бүтээлтэй ажилласан төрий... 2019-06-24 295