Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулаагүй орон тоо тутамд ногдох төлбөрийг хөнгөлөх, чөлөөлөх журам

Нэг.Нийтлэг үндэслэл

1.1.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 144.3-т заасан төлбөрийг хөнгөлөх, чөлөөлөхтэй холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

1.2.Энэ журмын 2.1-д заасан төлбөрөөс хөнгөлүүлэх, чөлөөлүүлэх аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дор дурдсан этгээдэд мөн журмын 3.1-д заасны дагуу дэмжлэг үзүүлсэн байна:

1.2.1.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 4.1.1-д заасан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн;

1.2.2.Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 13.2-т заасан хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн гишүүнээ гэртээ асарч байгаа асаргааны тэтгэмж авагч.

Хоёр.Төлбөрийг төвлөрүүлэх

2.1.Өмчийн төрөл, хэлбэрээс үл хамаарч 25 ба түүнээс дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж, байгууллага нийт ажлын байрныхаа дөрвөн хувиас доошгүй орон тоонд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулаагүй бол ажиллуулбал зохих орон тоо тутамд ногдох Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 144.3-т заасан төлбөр (цаашид “төлбөр” гэх)-ийг сар бүрийн 25-ны өдрийн дотор Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд төлөх ба уг төлбөрийг урьдчилан төлж болно.

2.2.Энэ журмын 2.1-д заасан төлбөрийг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд төвлөрүүлэх чиг үүргийг аймаг, дүүргийн хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан байгууллага хэрэгжүүлнэ.

2.3.Аж ахуйн нэгж, байгууллага жил бүрийн 1 дүгээр сард багтаан нийт ажлын байрны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулах ажлын байрны мэдээллийг хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгүүлж, тухайн жилд төлбөр төлөх хуваарийг харьяалах аймаг, дүүргийн хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан байгууллагатай тохиролцон баталгаажуулна. Төлбөр төлөх хуваарийг баталгаажуулахад тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн холбогдох тайлангаар баталгаажсан нийт ажилтны тоо, үүнээс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулбал зохих болон ажиллуулж байгаа орон тоо, төлбөрийн нийт хэмжээ зэргийг харгалзан үзнэ.

2.4.Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь нийт ажилтны тоо, орон тооны бүтцэд өөрчлөлт орсон тохиолдолд тухай бүр харьяа аймаг, дүүргийн хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан байгууллагад мэдэгдэх бөгөөд мөн тохиолдолд энэ журмын 2.3-т заасан төлбөр төлөх хуваарьт өөрчлөлт оруулж болно.

Гурав.Төлбөрийг хөнгөлөх, чөлөөлөх

3.1.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 144.4-т заасны дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний болон хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн гишүүнээ гэртээ асарч байгаа хүний үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг гэрээгээр байнга худалдан авах зэргээр тэдний үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлсэн ажил олгогчийг дараах дүнгээр төлбөрөөс хөнгөлнө:

3.1.1.хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний болон хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн гишүүнээ гэртээ асарч байгаа хүний үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг 6 сараас доошгүй хугацаатай гэрээ байгуулж худалдан авсан бол худалдан авсан бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний үнийн дүнгээр;

3.1.2.хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн гишүүнээ гэртээ асарч байгаа хүн хөдөлмөр эрхлэхэд шаардагдах ажлын багаж, тоног төхөөрөмж худалдан авахад нь дэмжлэг үзүүлсэн бол уг үзүүлсэн дэмжлэгийн үнийн дүнгээр.

3.2.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын энэ журмын 3.1.1, 3.1.2-т заасны дагуу үзүүлсэн дэмжлэгийн үнийн дүн мөн журмын 2.3-т заасан хуваарийн дагуу Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд төлөх төлбөрөөс илүү гарсан тохиолдолд төлбөрөөс чөлөөлнө.

3.3.Аж ахуйн нэгж, байгууллага энэ журмын 3.1, 3.2-т заасны дагуу төлбөрөөс хөнгөлүүлэх, эсхүл чөлөөлүүлэх тухай албан хүсэлтээ харьяа аймаг, дүүргийн хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан байгууллагад хандан цахим, эсхүл цаасан хэлбэрээр гаргах бөгөөд хүсэлтэд дараах

баримт бичгийг хавсаргана:

3.3.1.энэ журмын 3.1-д заасан дэмжлэг үзүүлсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний мэдээлэл, эсхүл хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн гишүүнээ гэртээ асарч байгаа хүний асаргааны тэтгэмж авдаг талаарх мэдээлэл;

3.3.2.хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний болон хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн гишүүнээ гэртээ асарч байгаа хүний үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг худалдан авах хүчин төгөлдөр гэрээ, худалдан авсан бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлбөрийг төлсөн санхүүгийн баримт;

3.3.3.хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн гишүүнээ гэртээ асарч байгаа хүн хөдөлмөр эрхлэхэд шаардагдах ажлын багаж, тоног төхөөрөмж худалдан авахад нь дэмжлэг үзүүлсэн тухайг нотлох худалдах, худалдан авах гэрээ, төлбөр төлсөн санхүүгийн баримт зэрэг холбогдох баримт бичиг.

3.4.Энэ журмын 3.1-д заасан дэмжлэг үзүүлэх бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ, ажлын багаж, тоног төхөөрөмжийн үнэ нь зах зээлийн дундаж үнээс илүүгүй байх бөгөөд аж ахуйн нэгж, байгууллагын үзүүлсэн дэмжлэгийн дүн татварын хууль тогтоомжид заасан төлбөрийн баримтаар баталгаажсан байна.

3.5.Төлбөрийг хөнгөлөх, чөлөөлөх шийдвэрийг энэ журмын 2.3-т заасан төлбөр төлөх хуваарь, мөн журмын 3.3-т заасан баримт бичиг, 3.4-т заасан төлбөрийн баримт, 3.8-д заасан мэдээллийг тус тус үндэслэн аймаг, дүүргийн хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан байгууллага тухай бүр гаргана.

3.6.Аж ахуйн нэгж, байгууллага энэ журмын 2.1-д заасны дагуу төлбөрийг урьдчилан төлсний дараа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажилд авсан, мөн энэ журмын 3.1-д заасан дэмжлэг үзүүлсэн тохиолдолд аймаг, дүүргийн хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан байгууллага холбогдох тооцоог хийж, урьдчилж төлсөн илүү төлбөрийг буцаан олгоно.

3.7.Аж ахуйн нэгж, байгууллага болон аймаг, дүүргийн хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан байгууллага санхүүгийн жилийн эцэст тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд төлсөн төлбөр болон төлбөрийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн дүнг эцэслэн нийлж, тооцоог дуусгавар болгоно.

3.8.Энэ журмын 2.1-д заасан аж ахуйн нэгж, байгууллагын нийт ажилтны тоо, үүнээс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулбал зохих болон ажиллуулж байгаа орон тоо, төлбөрийн хэмжээ, хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн хэмжээ зэрэг холбогдох мэдээллийг хөдөлмөр, татвар, нийгмийн даатгал, бүртгэлийн асуудал хариуцсан байгууллагууд харилцан солилцож, мэдээллийн систем үүсгэж ажиллана. Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага мэдээллийн системийг удирдлагаар ханган ажиллана

Дөрөв.Төлбөрийг хөнгөлөх, чөлөөлөх үйл ажиллагаанд

хяналт тавих, мэдээлэх

4.1.Хууль тогтоомжоор хориглосноос бусад тохиолдолд аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлбөрийг хөнгөлсөн, чөлөөлсөн тухай мэдээлэл олон нийтэд нээлттэй, ил тод байна.

4.2.Төлбөрийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын болон төлбөрөөс хөнгөлсөн, чөлөөлсөн дүнгийн талаарх мэдээлэл, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас дэмжлэг авсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний болон хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн гишүүнээ гэртээ асарч байгаа хүний тоо, гарсан үр дүнгийн талаарх мэдээлэл, тайланг аймаг, дүүргийн хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан байгууллага жил бүрийн 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор гаргаж хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлэх бөгөөд хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага нь мэдээлэл, тайланг нэгтгэж, жил бүрийн 1 дүгээр улиралд багтаан олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тайлагнаж ажиллана.

4.3.Төлбөрийг төвлөрүүлэх, хөнгөлөх, чөлөөлөх үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг хуулиар олгосон эрхийн хүрээнд мэргэжлийн хяналтын байгууллага, хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч хэрэгжүүлнэ.

4.4.Журмын хэрэгжилтэд хөдөлмөрийн харилцааны асуудлаар мэргэшсэн төрийн бус байгууллага хууль тогтоомжийн дагуу олон нийтийн хяналт тавьж болно.

4.5.Энэ журмыг зөрчсөн буруутай албан тушаалтан, хуулийн этгээд, хүнд холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 

Дугаар 253 Линк: 4c684-t-lb-riyg-h-ng-l-h-ch-l-l-h-.pdf

 

 

 

Play Pause Stop 10 seconds

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлт ба дэд бүтэц, мэдээллийн хүртээмж” хэлэлцүүлэг боллоо

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлт ба дэд бүтэц, мэдээллийн хүртээмж” хэлэлцүүлэг боллоо

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөө үн... 2022-11-22 71

"Disability expo 2022" хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн өдөрлөг боллоо

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг тохиолдуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй ир... 2022-11-20 60
Авлигатай тэмцэх газрын гомдол мэдээлэл хүлээн авах 110 тусгай дугаарт гомдол мэдээллийг үнэгүй мэдээлээрэй

Авлигатай тэмцэх газрын гомдол мэдээлэл хүлээн авах 110 тусгай дугаарт гомдол мэдээллийг үнэгүй мэдээлээрэй

НҮБ-ын ерөнхий ассамблейгаас жил бүрийн 12 дугаар сарын 9-ний өдрийг авлигын эсрэг олон улсын өдөр... 2022-11-15 73

"Disability expo-2022" хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн экспо "Ганцаараа биш олуулаа" уриан дор зохион байгуулагдах гэж байна

"Disability expo-2022" хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн экспо "Ганцаараа биш о... 2022-11-09 117
Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх ойлголт, харилцаа хандлага”  сэдвээр сургалт зохион байгууллаа

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх ойлголт, харилцаа хандлага” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 17, 40, 24 дүгээ... 2022-11-01 132
Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгч, эцэг эх, асран хамгаалагчдад нөлөөллийн сургалт явууллаа

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгч, эцэг эх, асран хамгаалагчдад нөлөөллийн сургалт явууллаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Нийслэлийн гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн... 2022-11-01 112
Зарлал

Зарлал

ЗАРЛАЛ 2022.10.31 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 18.1.3, Хөгжлийн бэрхшээлтэй... 2022-11-01 105
“Сургуулийн дэмжлэгийн баг”-ийн гишүүдийг чадавхжуулах, зөвлөн туслах хамтарсан сургалт зохион байгуулагдлаа

“Сургуулийн дэмжлэгийн баг”-ийн гишүүдийг чадавхжуулах, зөвлөн туслах хамтарсан сургалт зохион байгуулагдлаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Баянгол дүүргийн Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Баян... 2022-10-25 133
“Хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш хүртээмж-2022” эрдэм шинжилгээний хурал болно

“Хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш хүртээмж-2022” эрдэм шинжилгээний хурал болно

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний бүхий л салбарт судалгаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллага... 2022-10-24 309
“Соёлын бодлого ба тэгш хүртээмж” хэлэлцүүлэг боллоо

“Соёлын бодлого ба тэгш хүртээмж” хэлэлцүүлэг боллоо

Соёлын яамнаас Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газа... 2022-10-18 151
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулаагүй орон тоо тутамд ногдох төлбөрийг хөнгөлөх, чөлөөлөх журам

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллуулаагүй орон тоо тутамд ногдох төлбөрийг хөнгөлөх, чөлөөлөх журам

Нэг.Нийтлэг үндэслэл 1.1.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 144.3-т заасан төлбөрийг хөнгөлөх, чөлөөлөхтэ... 2022-10-17 137
 Дэлхийн цагаан таягтны эрхийг хамгаалах өдрийг

Дэлхийн цагаан таягтны эрхийг хамгаалах өдрийг "Халамж хүртэгчээс баялаг бүтээгч рүү" уриан дор тэмдэглэж байна

Монгол улс 1985 оноос эхлэн хараагүй хүмүүсийн эрхийг хамгаалах “Дэлхийн цагаан таягтны өдөр... 2022-10-15 124
Мэргэжлийн нөхөн сэргээх үйлчилгээг туршиж нэвтрүүлэх төрийн бус байгууллагыг сонгон шалгаруулах төслийн баримт бичиг

Мэргэжлийн нөхөн сэргээх үйлчилгээг туршиж нэвтрүүлэх төрийн бус байгууллагыг сонгон шалгаруулах төслийн баримт бичиг

Огноо:  2022.10.14 Төсөл сонгон шалгаруулалтын нэр: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмийн ... 2022-10-14 228
Олон Улсын хараа хамгаалах өдрийг тохиолдуулан нүдний үзлэг, шинжилгээ хийж байна

Олон Улсын хараа хамгаалах өдрийг тохиолдуулан нүдний үзлэг, шинжилгээ хийж байна

Жил бүрийн 10 дугаар сарын 2 дахь долоо хоногийн пүрэв гарагийг дэлхий нийтээрээ "Олон улсын ... 2022-10-13 104
Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 25 дугаар сургуулийн сурагчдад сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгч, сургалт  явууллаа

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 25 дугаар сургуулийн сурагчдад сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгч, сургалт явууллаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Нийслэлийн гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн... 2022-10-11 151
“АВА-хэрэглээний зан үйлийн шинжилгээ” сургалтын арга зүйг нэвтрүүлэх, багш нарыг чадваржуулах сургалтыг зохион байгуулж байна

“АВА-хэрэглээний зан үйлийн шинжилгээ” сургалтын арга зүйг нэвтрүүлэх, багш нарыг чадваржуулах сургалтыг зохион байгуулж байна

Дэлхийн Сэтгэцийн эрүүл мэндийн холбооны санаачилгаар 1992 оноос эхлэн жил бүрийн 10 дугаар сарын ... 2022-10-10 125
Тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй тэмдгийг хаанаас авах вэ?

Тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй тэмдгийг хаанаас авах вэ?

"Тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй" тэмдгийг хаанаас авах вэ? Олгох байгууллага: МОНГОЛ... 2022-10-07 364
Олон Улсын ахмадын өдөрт зориулсан нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгууллаа

Олон Улсын ахмадын өдөрт зориулсан нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгууллаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрын албан хаагчид, харьяа байгууллага Сэргээн засах... 2022-10-01 192
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн мэргэжлийн нөхөн сэргээлтийн нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудал” судалгааны тайланг хэлэлцүүллээ

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн мэргэжлийн нөхөн сэргээлтийн нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудал” судалгааны тайланг хэлэлцүүллээ

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 02 сарын 11-ний өдрийн 1 дүгээр тогтоолын дөрөвдүг... 2022-09-30 213
“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ НЬ” НИЙТЛЭЛ, НЭВТРҮҮЛГИЙН УРАЛДААНЫ ХУГАЦАА СУНГАГДЛАА.

“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ НЬ” НИЙТЛЭЛ, НЭВТРҮҮЛГИЙН УРАЛДААНЫ ХУГАЦАА СУНГАГДЛАА.

“Монгол Улсын Засгийн газраас гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн... 2021-02-10 8551
ТББ-ууд дохионы хэлийг ажил мэргэжлийн  индекст оруулах санал гаргалаа

ТББ-ууд дохионы хэлийг ажил мэргэжлийн индекст оруулах санал гаргалаа

ХБХХЕГ-ын дарга Э.Тамир сонсголын бэрхшээлийн чиглэлд үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-уудтай уулзаж, аж... 2020-09-24 7207
ХБХХЕГ-ын дарга Э.Тамир харьяа төвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

ХБХХЕГ-ын дарга Э.Тамир харьяа төвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

ХБХХЕГ-ын дарга Э.Тамир тус агентлагийн харьяа Сэргээн засах төв, ХБ-тэй хүүхдийн сэргээн засах хө... 2020-09-22 6915
“Сонсгол хамгаалах дэлхийн өдөр”  03 дугаар сарын 03

“Сонсгол хамгаалах дэлхийн өдөр” 03 дугаар сарын 03

  Жил бүрийн 03 дугаар сарын 03-ны өдрийг ДЭМБ-аас “Сонсгол хамгаалах дэлхийн өдөр&rd... 2020-03-03 4724
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүй

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүй

Энэ сарын 19-нд Сэргээн Засалт, Сургалт, Үйлдвэрлэлийн Төвийн МБУЧОС /Мэргэжлийн боловсрол, ур чад... 2019-06-24 4447
“Хүртээмжтэй Ирээдүй - 2019” хөдөлмөр зуучлалын нээлттэй өдөрлөгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд оролцлоо

“Хүртээмжтэй Ирээдүй - 2019” хөдөлмөр зуучлалын нээлттэй өдөрлөгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд оролцлоо

НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейгаас жил бүрийн 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг “Хөгжлийн бэрхшээлтэй х... 2019-12-03 4362
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг нэмэгдүүлэн олгож байна

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг нэмэгдүүлэн олгож байна

Цар тахлын үед эдийн засгийг сэргээх, эмзэг бүлгийн иргэдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах  ... 2020-05-28 4299
 “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ СУДЛАЛ НЬ САЛБАР ДУНДЫН ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОХ НЬ-2019” Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа

“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ СУДЛАЛ НЬ САЛБАР ДУНДЫН ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОХ НЬ-2019” Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг тохиолдуулан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хү... 2019-11-28 4207
4 дүгээр сарын 2  “Аутизмыг таниулах дэлхийн өдөр”

4 дүгээр сарын 2 “Аутизмыг таниулах дэлхийн өдөр”

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 62/139 тогтоолоор жил бүрийн 4 дүгээр сарын 2-ны өдрийг “Аутизмыг ... 2020-04-02 4174
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөрт дадлагажуулах сургагч багшийг бэлтгэж байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөрт дадлагажуулах сургагч багшийг бэлтгэж байна

2019 оны 11 дүгээр сарын 18-22-ны өдрүүдэд МУ-н Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ХБХХЕГ болон ... 2019-11-20 3932
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх ХБХХЕГазарт ажиллалаа

Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх ХБХХЕГазарт ажиллалаа

Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайд, Засгийн газрын тэргүүн У.Хүрэлсүх Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хө... 2020-04-28 3914
“Хэнийг ч бүү үлдээ”

“Хэнийг ч бүү үлдээ”

Жил бүрийн 3-р сарын 21-нд Дэлхийн дауны хам шинжийн өдөр тохиодог. 2020 онд энэ өдрийг ‘&rs... 2020-03-21 3744
Парламентийн мэтгэлцээн

Парламентийн мэтгэлцээн

НҮБ -аас жил бүрийн 12 дугаар сарын 03–ны өдрийг Хөгжлийн   бэрхшээлтэй хүний эрхи... 2019-11-28 3589
“ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ ХҮН БҮРИЙН ОРОЛЦОО”  өдөрлөгийг амжилттай зохион байгууллаа.

“ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ ХҮН БҮРИЙН ОРОЛЦОО” өдөрлөгийг амжилттай зохион байгууллаа.

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас жил бүрийн 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсий... 2019-11-25 3378
МБУЧОС-ын оюутнуудын дунд “Мэргэжлийн ур чадварын уралдаан”-ыг Амжилттай зохион байгууллаа.

МБУЧОС-ын оюутнуудын дунд “Мэргэжлийн ур чадварын уралдаан”-ыг Амжилттай зохион байгууллаа.

НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейгаас жил бүрийн 12 дугаар сарын 3-ны өдөр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэ... 2019-12-02 3350
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг  нэмэгдүүлэхэд салбар дундын уялдаа чухал

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд салбар дундын уялдаа чухал

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамга... 2019-12-02 3250
Агентлагийн нэрэмжит тугийг өртөөчлөн аялуулах аян амжилттай  үргэлжилж байна

Агентлагийн нэрэмжит тугийг өртөөчлөн аялуулах аян амжилттай үргэлжилж байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас санаачлан эхлүүлсэн “Эерэг хандлагы... 2020-01-10 3170