“Ажлын байрны дадлагажуулагч бэлтгэх анхдугаар сургалт”-ын удирдамж

2023 оны 3-р сарын 3

 

“Ажлын байрны дадлагажуулагч бэлтгэх анхдугаар сургалт”-ын удирдамж

 

Монгол Улсын Засгийн газар Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/-тай хамтран “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тогтолцоог бэхжүүлэх төсөл (DPUB2)”-ийг 2021 оны 2 дугаар сараас 2025 оны 1 дүгээр сар хүртэл хэрэгжүүлж байна. Тус төсөл нь ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах ажлын байрны дадлагажуулагчийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан, хэрэгжилтийг хангах, ажлын байрны дадлагажуулагч болон бусад холбогдох хүний нөөцийг хөгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжигч байгууллагуудад зориулсан санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх, ААНБ-д нөлөөлөх, ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтэд чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.  

Энэ хүрээнд “Ажлын байрны дадлагажуулагч бэлтгэх анхдугаар сургалт”-ыг доорх хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулна. ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр ажиллаж буй, цаашид үргэлжлүүлэн ажиллах сонирхолтой хүмүүс хамрагдах боломжтой.  

 

 1. Зорилго: ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин ажиллах ажлын байрны дадлагажуулагчийг бэлтгэнэ. Ажлын байрны дадлагажуулагч гэдэг нь хөдөлмөрийн зах зээлд ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор ААНБ болон ХБИ-ийг холбон зуучилж, талуудад дэмжлэг үзүүлэх мэргэшсэн ажилтан юм.
 2. Хугацаа: 3 дугаар сарын 27 (Даваа) – 30 (Пүрэв ), нийт 4 өдөр
 3. Зохион байгуулагдах газар: Холидэй Инн зочид буудлын 2 дугаар давхрын хурлын танхим
 4. Үр дүн: Сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан хүмүүс ХБХХЕГ-аас хэрэгжүүлэх “Ажлын байрны дадлагажуулагчийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ”-ий төслийн сонгон шалгаруулалтад хамрагдах эрхтэй болно.
 5. Хөтөлбөр:

ДавааЛекц

Цаг

Лекцийн сэдэв

Агуулга

8:30-9:00

Бүртгэл

-

9:00-9:15

Нээлт

 

9:15-9:30

Танилцуулга

Сургалтын зорилго, төслийн танилцуулга

9:30-10:30

Хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх ойлголт, хөдөлмөр эрхлэх ач холбогдлын тухай

Хөгжлийн бэрхшээлийн нийгмийн загвар, ICF, тохирох хэрэглэгдэхүүн, хөдөлмөр эрхлэх ач холбогдол, тогтвортой хөдөлмөр эрхлэлт, ХБИ-ийг ажиллуулах ач холбогдол

10:30-10:45

Завсарлага

10:45-12:00

Ажлын байрны дадлагажуулагчийн чиг үүрэг ①

Ажлын байрны дадлагажуулагчийн талаарх ойлголт, үүсэл, тодорхойлолт,

Монгол болон Азийн бусад орнуудын туршлага

12:00-13:00

Өдрийн хоол

-

13:00-15:00

Ажлын байрны дадлагажуулагчийн чиг үүрэг ②

Ажлын байрны дадлагажуулагчийн дэмжлэгийн ерөнхий үйл явц

15:00-15:15

Завсарлага

 

15:15-17:00

Хөгжлийн бэрхшээлийн онцлог, хөдөлмөр эрхлэлтэд тулгарч буй асуудал

Хөгжлийн бэрхшээлийн онош, бие эрхтний бэрхшээлийн хэлбэр, тохирох ажил, үндсэн тохируулга, сайн жишээ

 

 МягмарЛекц, дасгал ажил

Цаг

Лекцийн сэдэв

Агуулга

 

 

 

8:30-9:00

Бүртгэл

-

9:00-12:15

(Завсарлага 15 мин)

ХБИ-ий үнэлгээ

Зорилго, анхаарах зүйл, үнэлгээний хуудасны агуулга, ашиглах арга, ХБИ-тэй ярилцлага хийх арга, дасгал ажил

12:15-13:15

Өдрийн хоол

-

13:15-16:30

(Завсарлага 15 мин)

ААНБ-ын мэдээлэл цуглуулах

Зорилго, анхаарах зүйл, хэрэгжүүлэх арга, ААНБ-тай уулзалт ярилцлага хийх арга, дасгал ажил  

 

 ЛхагваЛекц, дасгал ажил

Цаг

Лекцийн сэдэв

Агуулга

8:30-9:00

Бүртгэл

-

9:00-12:15

(Завсарлага 15 мин)

Ажлын байрны үнэлгээ, ажлын бүтцэд өөрчлөлт хийх

 

Зорилго, анхаарах зүйл, үнэлгээний хуудасны агуулга, ашиглах арга, ажлын байрны үнэлгээ болон ажлын бүтцэд өөрчлөлт хийх дасгал ажил

12:15-13:15

Өдрийн хоол

-

13:15-16:30

(Завсарлага 15 мин)

Ойлгомжтой заах арга

(Системчилсэн зааварчилгаа)

Лекц, ажлын дараалал боловсруулах, дэмжлэг үзүүлэх 4 аргыг хэрхэн ашиглах тухай дасгал ажил   

 

 ПүрэвЛекц, дасгал ажил

Цаг

Лекцийн сэдэв

Агуулга

8:30-9:00

Бүртгэл

-

9:00-12:15(Завсарлага 15 мин)

Хамт олны дэмжлэг

Зорилго, анхаарах зүйл, дасгал ажил

12:15-13:15

Өдрийн хоол

-

13:15-15:30

Санхүүгийн дэмжлэгийн тогтолцоо, төлөвлөгөө, тайлан боловсруулах тухай

Ажлын байрны дадлагажуулагчийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээний талаарх тайлбар, санхүүгийн дэмжлэгт хэрхэн хамрагдах тухай, ганцаарчилсан дэмжлэгийн төлөвлөгөө, тайлан боловсруулах арга, анхаарах зүйл

15:30-16:00

Дүгнэлт, асуулт хариулт

4 өдрийн сургалтын дүгнэлт, асуулт хариулт

16:00-16:30

Сертификат гардуулах, хаалт

-

 

 

 1. Оролцогчид:

Энэ удаагийн сургалтад зөвхөн Улаанбаатар хотын оролцогчдыг хамруулна. ТББ, хувийн хэвшлийн ААНБ, хөдөлмөрийн биржүүдээс нийт 36 хүн оролцоно. Үүнээс:

 1. ТББ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжигч байгууллага, хөдөлмөрийн бирж – 28 хүн   
 2. Хувийн хэвшлийн байгууллагууд – 6 хүн
 3. Төрийн албан хаагч – 2 хүн (*сонгон шалгаруулалтыг тусад нь хийнэ)

 

 1. Тавигдах шаардлага:
 1. 4 өдрийн сургалтад бүрэн хамрагдах (хэсэгчлэн болон онлайнаар оролцохыг зөвшөөрөхгүй).
 2. ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтэд дэмжлэг үзүүлэх ажлын байрны дадлагажуулагчийн үйлчилгээг хэрэгжүүлж буй, эсвэл цаашид ажиллах төлөвлөгөөтэй байх.
 3. Харьяа байгууллагын удирдлагаас сургалтад бүрэн хамрагдах зөвшөөрлийг албан бичгээр авсан байх.
 4. ХБИ-ийг дэмжих / хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх (заавал).

Жич: ТББ-ын хувьд тус салбарт 5-аас дээш жил үйл ажиллагаа явуулсан туршлагатай, ажлын байрны дадлагажуулагчийн анхан шатны семинарт хамрагдсан бол давуу тал болно.

 

 1. Хэрхэн бүртгүүлэх тухай:

    Шалгаруулалт хийх арга, хуваарь

 • 2023.03.10 (Баасан), 17:00 цаг хүртэл материал хүлээж авна.
 • 2023.03.13 (Даваа)-нд бичиг баримтын шалгаруулалт хийнэ. Шаардлагатай тохиолдолд онлайнаар ярилцлага хийнэ.
 • 2023.03.15 (Лхагва)-нд сонгон шалгаруулалтын хариуг мэдэгдэнэ.

    Бүртгүүлэх арга, холбогдох хаяг

 • Доорх линкээр нэвтэрч, шаардлагатай мэдээллүүдийг бөглөнө үү. Хугацаа хэтэрсэн материалыг хүлээж авахгүй.

    Бүртгэлийн маягтhttps://forms.gle/6GjZQvaxfmhkv8pn6

 

  Тодруулах зүйл гарвал дараах хаягаар холбогдоно уу.

Имэйл хаяг: dpub.jica@gmail.com

  Утасны дугаар: 94016406 (Г.Амаржаргал)

                 94016402 (Х.Энхжин)

 

ХНХЯ

DPUB2 төсөл

Play Pause Stop 10 seconds

“ААНБ-уудад нөлөөлөх хүний нөөцийг бэлтгэх 2 дахь удаагийн сургалт”-ын удирдамж

“ААНБ-уудад нөлөөлөх хүний нөөцийг бэлтгэх 2 дахь удаагийн сургалт”-ын удирдамж

Монгол Улс дахь ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл нь ХБИ-д чиглэсэн ажил олголтын нөхцөл ба... 2023-03-29 13
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН СУРГАЛТ /МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫН ТУСГАЙЛСАН СУРГАЛТ/ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ БҮРТГЭХ ЗАРЛАЛ

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН СУРГАЛТ /МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫН ТУСГАЙЛСАН СУРГАЛТ/ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ БҮРТГЭХ ЗАРЛАЛ

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН СУРГАЛТ /МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫН ТУСГАЙЛСАН СУРГАЛ... 2023-03-28 62
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг, эхэд бүлгийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх” ажлыг зохион байгууллаа

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг, эхэд бүлгийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх” ажлыг зохион байгууллаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөг... 2023-03-27 7
Абилимп 2023 мэргэжилийн ур чадварын тэмцээнээс хүрэл медаль хүртлээ

Абилимп 2023 мэргэжилийн ур чадварын тэмцээнээс хүрэл медаль хүртлээ

Франц улсын Мэтц хотноо 03 дугаар сарын 24, 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан олон улсын 10 д... 2023-03-28 51
Урлагт суурилсан сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх арт терапи хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэллээ

Урлагт суурилсан сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх арт терапи хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэллээ

Австрали Улсын Засгийн газрын Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн сан,  “Зориг... 2023-03-25 98
Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны гишүүд ажиллаа

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны гишүүд ажиллаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төвд УИХ-ын гишүүн, Нийгмийн бодлогын байнгын... 2023-03-22 83
Хөдөлмөрийн хяналтын байцаагчидтай хамтран хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулна

Хөдөлмөрийн хяналтын байцаагчидтай хамтран хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас санаачлан Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны ... 2023-03-21 96
Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн нэгдүгээр тогтоол

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн нэгдүгээр тогтоол

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн нэгдүгээр тогтоол Линк: cc62c-2023-01-togtool-1-.pdf... 2023-03-16 97
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Хөтөлбөр: f336d-udir... 2023-03-16 105
Монгол дохионы хэлний хэлмэрч мэргэжлээр бэлтгэж байна

Монгол дохионы хэлний хэлмэрч мэргэжлээр бэлтгэж байна

Өнөөдөр Монгол дах Австралийн элчин сайдын яамны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Дейвид Престон бол... 2023-03-15 72
“Трио” уран сайхны киног үзэж сонирхлоо

“Трио” уран сайхны киног үзэж сонирхлоо

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлиийн ерөнхий газар, Prime cineplex кино теарт, Хаадын хаан кино ко... 2023-03-15 73
Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай тэргэнцэртэй боллоо

Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай тэргэнцэртэй боллоо

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага болон Нийслэлийн Засаг захиргааны байруудын ашиглалт, ин... 2023-03-14 93
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаа”-г танилцууллаа

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаа”-г танилцууллаа

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 02 дугаар сарын 03-ны  өдрийн 01 дүгээр тогто... 2023-03-10 106
“Ажлын байрны дадлагажуулагч бэлтгэх анхдугаар сургалт”-ын удирдамж

“Ажлын байрны дадлагажуулагч бэлтгэх анхдугаар сургалт”-ын удирдамж

2023 оны 3-р сарын 3   “Ажлын байрны дадлагажуулагч бэлтгэх анхдугаар сургалт&rdquo... 2023-03-06 170
Татварын тухай брайль бичгийн гарын авлага гарлаа

Татварын тухай брайль бичгийн гарын авлага гарлаа

Татварын албанаас үзүүлж байгаа үйлчилгээ, сурталчилгааны чанар, хүртээмж, татвар төлөгчдөд үзүүлэ... 2023-02-16 168
Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэлтийн үзлэг хийлээ

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэлтийн үзлэг хийлээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөг... 2023-02-10 142
Гамшгаас хамгаалах сургалт, арга зүйн төвд сургалтад хамрагдлаа

Гамшгаас хамгаалах сургалт, арга зүйн төвд сургалтад хамрагдлаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Гамшгаас хамгаалах сургалт, арга зүйн төвтэй ха... 2023-02-07 195
Дулааны Хоёрдугаар цахилгаан станц төрийн өмчит хувьцаат компанид сургалт, арга хэмжээг зохион байгууллаа

Дулааны Хоёрдугаар цахилгаан станц төрийн өмчит хувьцаат компанид сургалт, арга хэмжээг зохион байгууллаа

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 144 дүгээр зүйл, МУ-ын Засгийн газрын 253 дугаар тогтоол “Хөгжлийн... 2023-01-26 205
“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ НЬ” НИЙТЛЭЛ, НЭВТРҮҮЛГИЙН УРАЛДААНЫ ХУГАЦАА СУНГАГДЛАА.

“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ НЬ” НИЙТЛЭЛ, НЭВТРҮҮЛГИЙН УРАЛДААНЫ ХУГАЦАА СУНГАГДЛАА.

“Монгол Улсын Засгийн газраас гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн... 2021-02-10 9074
ТББ-ууд дохионы хэлийг ажил мэргэжлийн индекст оруулах санал гаргалаа

ТББ-ууд дохионы хэлийг ажил мэргэжлийн индекст оруулах санал гаргалаа

ХБХХЕГ-ын дарга Э.Тамир сонсголын бэрхшээлийн чиглэлд үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-уудтай уулзаж, аж... 2020-09-24 7649
ХБХХЕГ-ын дарга Э.Тамир харьяа төвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

ХБХХЕГ-ын дарга Э.Тамир харьяа төвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

ХБХХЕГ-ын дарга Э.Тамир тус агентлагийн харьяа Сэргээн засах төв, ХБ-тэй хүүхдийн сэргээн засах хө... 2020-09-22 7316
“Сонсгол хамгаалах дэлхийн өдөр” 03 дугаар сарын 03

“Сонсгол хамгаалах дэлхийн өдөр” 03 дугаар сарын 03

  Жил бүрийн 03 дугаар сарын 03-ны өдрийг ДЭМБ-аас “Сонсгол хамгаалах дэлхийн өдөр&rd... 2020-03-03 5385
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүй

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүй

Энэ сарын 19-нд Сэргээн Засалт, Сургалт, Үйлдвэрлэлийн Төвийн МБУЧОС /Мэргэжлийн боловсрол, ур чад... 2019-06-24 5129
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг нэмэгдүүлэн олгож байна

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг нэмэгдүүлэн олгож байна

Цар тахлын үед эдийн засгийг сэргээх, эмзэг бүлгийн иргэдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах  ... 2020-05-28 4721
“Хүртээмжтэй Ирээдүй - 2019” хөдөлмөр зуучлалын нээлттэй өдөрлөгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд оролцлоо

“Хүртээмжтэй Ирээдүй - 2019” хөдөлмөр зуучлалын нээлттэй өдөрлөгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд оролцлоо

НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейгаас жил бүрийн 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг “Хөгжлийн бэрхшээлтэй х... 2019-12-03 4711
4 дүгээр сарын 2 “Аутизмыг таниулах дэлхийн өдөр”

4 дүгээр сарын 2 “Аутизмыг таниулах дэлхийн өдөр”

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 62/139 тогтоолоор жил бүрийн 4 дүгээр сарын 2-ны өдрийг “Аутизмыг ... 2020-04-02 4637
 “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ СУДЛАЛ НЬ САЛБАР ДУНДЫН ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОХ НЬ-2019” Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа

“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ СУДЛАЛ НЬ САЛБАР ДУНДЫН ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОХ НЬ-2019” Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг тохиолдуулан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хү... 2019-11-28 4543
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөрт дадлагажуулах сургагч багшийг бэлтгэж байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөрт дадлагажуулах сургагч багшийг бэлтгэж байна

2019 оны 11 дүгээр сарын 18-22-ны өдрүүдэд МУ-н Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ХБХХЕГ болон ... 2019-11-20 4277
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх ХБХХЕГазарт ажиллалаа

Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх ХБХХЕГазарт ажиллалаа

Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайд, Засгийн газрын тэргүүн У.Хүрэлсүх Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хө... 2020-04-28 4248
“Хэнийг ч бүү үлдээ”

“Хэнийг ч бүү үлдээ”

Жил бүрийн 3-р сарын 21-нд Дэлхийн дауны хам шинжийн өдөр тохиодог. 2020 онд энэ өдрийг ‘&rs... 2020-03-21 4123
Парламентийн мэтгэлцээн

Парламентийн мэтгэлцээн

НҮБ -аас жил бүрийн 12 дугаар сарын 03–ны өдрийг Хөгжлийн   бэрхшээлтэй хүний эрхи... 2019-11-28 3971
“ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ ХҮН БҮРИЙН ОРОЛЦОО” өдөрлөгийг амжилттай зохион байгууллаа.

“ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ ХҮН БҮРИЙН ОРОЛЦОО” өдөрлөгийг амжилттай зохион байгууллаа.

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас жил бүрийн 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсий... 2019-11-25 3686
МБУЧОС-ын оюутнуудын дунд “Мэргэжлийн ур чадварын уралдаан”-ыг Амжилттай зохион байгууллаа.

МБУЧОС-ын оюутнуудын дунд “Мэргэжлийн ур чадварын уралдаан”-ыг Амжилттай зохион байгууллаа.

НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейгаас жил бүрийн 12 дугаар сарын 3-ны өдөр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэ... 2019-12-02 3631
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд салбар дундын уялдаа чухал

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд салбар дундын уялдаа чухал

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамга... 2019-12-02 3523
Агентлагийн нэрэмжит тугийг өртөөчлөн аялуулах аян амжилттай үргэлжилж байна

Агентлагийн нэрэмжит тугийг өртөөчлөн аялуулах аян амжилттай үргэлжилж байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас санаачлан эхлүүлсэн “Эерэг хандлагы... 2020-01-10 3513