“Ажлын байрны дадлагажуулагч бэлтгэх анхдугаар сургалт”-ын удирдамж

2023 оны 3-р сарын 3

 

“Ажлын байрны дадлагажуулагч бэлтгэх анхдугаар сургалт”-ын удирдамж

 

Монгол Улсын Засгийн газар Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/-тай хамтран “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тогтолцоог бэхжүүлэх төсөл (DPUB2)”-ийг 2021 оны 2 дугаар сараас 2025 оны 1 дүгээр сар хүртэл хэрэгжүүлж байна. Тус төсөл нь ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах ажлын байрны дадлагажуулагчийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан, хэрэгжилтийг хангах, ажлын байрны дадлагажуулагч болон бусад холбогдох хүний нөөцийг хөгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжигч байгууллагуудад зориулсан санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх, ААНБ-д нөлөөлөх, ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтэд чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.  

Энэ хүрээнд “Ажлын байрны дадлагажуулагч бэлтгэх анхдугаар сургалт”-ыг доорх хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулна. ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр ажиллаж буй, цаашид үргэлжлүүлэн ажиллах сонирхолтой хүмүүс хамрагдах боломжтой.  

 

 1. Зорилго: ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин ажиллах ажлын байрны дадлагажуулагчийг бэлтгэнэ. Ажлын байрны дадлагажуулагч гэдэг нь хөдөлмөрийн зах зээлд ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор ААНБ болон ХБИ-ийг холбон зуучилж, талуудад дэмжлэг үзүүлэх мэргэшсэн ажилтан юм.
 2. Хугацаа: 3 дугаар сарын 27 (Даваа) – 30 (Пүрэв ), нийт 4 өдөр
 3. Зохион байгуулагдах газар: Холидэй Инн зочид буудлын 2 дугаар давхрын хурлын танхим
 4. Үр дүн: Сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан хүмүүс ХБХХЕГ-аас хэрэгжүүлэх “Ажлын байрны дадлагажуулагчийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ”-ий төслийн сонгон шалгаруулалтад хамрагдах эрхтэй болно.
 5. Хөтөлбөр:

ДавааЛекц

Цаг

Лекцийн сэдэв

Агуулга

8:30-9:00

Бүртгэл

-

9:00-9:15

Нээлт

 

9:15-9:30

Танилцуулга

Сургалтын зорилго, төслийн танилцуулга

9:30-10:30

Хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх ойлголт, хөдөлмөр эрхлэх ач холбогдлын тухай

Хөгжлийн бэрхшээлийн нийгмийн загвар, ICF, тохирох хэрэглэгдэхүүн, хөдөлмөр эрхлэх ач холбогдол, тогтвортой хөдөлмөр эрхлэлт, ХБИ-ийг ажиллуулах ач холбогдол

10:30-10:45

Завсарлага

10:45-12:00

Ажлын байрны дадлагажуулагчийн чиг үүрэг ①

Ажлын байрны дадлагажуулагчийн талаарх ойлголт, үүсэл, тодорхойлолт,

Монгол болон Азийн бусад орнуудын туршлага

12:00-13:00

Өдрийн хоол

-

13:00-15:00

Ажлын байрны дадлагажуулагчийн чиг үүрэг ②

Ажлын байрны дадлагажуулагчийн дэмжлэгийн ерөнхий үйл явц

15:00-15:15

Завсарлага

 

15:15-17:00

Хөгжлийн бэрхшээлийн онцлог, хөдөлмөр эрхлэлтэд тулгарч буй асуудал

Хөгжлийн бэрхшээлийн онош, бие эрхтний бэрхшээлийн хэлбэр, тохирох ажил, үндсэн тохируулга, сайн жишээ

 

 МягмарЛекц, дасгал ажил

Цаг

Лекцийн сэдэв

Агуулга

 

 

 

8:30-9:00

Бүртгэл

-

9:00-12:15

(Завсарлага 15 мин)

ХБИ-ий үнэлгээ

Зорилго, анхаарах зүйл, үнэлгээний хуудасны агуулга, ашиглах арга, ХБИ-тэй ярилцлага хийх арга, дасгал ажил

12:15-13:15

Өдрийн хоол

-

13:15-16:30

(Завсарлага 15 мин)

ААНБ-ын мэдээлэл цуглуулах

Зорилго, анхаарах зүйл, хэрэгжүүлэх арга, ААНБ-тай уулзалт ярилцлага хийх арга, дасгал ажил  

 

 ЛхагваЛекц, дасгал ажил

Цаг

Лекцийн сэдэв

Агуулга

8:30-9:00

Бүртгэл

-

9:00-12:15

(Завсарлага 15 мин)

Ажлын байрны үнэлгээ, ажлын бүтцэд өөрчлөлт хийх

 

Зорилго, анхаарах зүйл, үнэлгээний хуудасны агуулга, ашиглах арга, ажлын байрны үнэлгээ болон ажлын бүтцэд өөрчлөлт хийх дасгал ажил

12:15-13:15

Өдрийн хоол

-

13:15-16:30

(Завсарлага 15 мин)

Ойлгомжтой заах арга

(Системчилсэн зааварчилгаа)

Лекц, ажлын дараалал боловсруулах, дэмжлэг үзүүлэх 4 аргыг хэрхэн ашиглах тухай дасгал ажил   

 

 ПүрэвЛекц, дасгал ажил

Цаг

Лекцийн сэдэв

Агуулга

8:30-9:00

Бүртгэл

-

9:00-12:15(Завсарлага 15 мин)

Хамт олны дэмжлэг

Зорилго, анхаарах зүйл, дасгал ажил

12:15-13:15

Өдрийн хоол

-

13:15-15:30

Санхүүгийн дэмжлэгийн тогтолцоо, төлөвлөгөө, тайлан боловсруулах тухай

Ажлын байрны дадлагажуулагчийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээний талаарх тайлбар, санхүүгийн дэмжлэгт хэрхэн хамрагдах тухай, ганцаарчилсан дэмжлэгийн төлөвлөгөө, тайлан боловсруулах арга, анхаарах зүйл

15:30-16:00

Дүгнэлт, асуулт хариулт

4 өдрийн сургалтын дүгнэлт, асуулт хариулт

16:00-16:30

Сертификат гардуулах, хаалт

-

 

 

 1. Оролцогчид:

Энэ удаагийн сургалтад зөвхөн Улаанбаатар хотын оролцогчдыг хамруулна. ТББ, хувийн хэвшлийн ААНБ, хөдөлмөрийн биржүүдээс нийт 36 хүн оролцоно. Үүнээс:

 1. ТББ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжигч байгууллага, хөдөлмөрийн бирж – 28 хүн   
 2. Хувийн хэвшлийн байгууллагууд – 6 хүн
 3. Төрийн албан хаагч – 2 хүн (*сонгон шалгаруулалтыг тусад нь хийнэ)

 

 1. Тавигдах шаардлага:
 1. 4 өдрийн сургалтад бүрэн хамрагдах (хэсэгчлэн болон онлайнаар оролцохыг зөвшөөрөхгүй).
 2. ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтэд дэмжлэг үзүүлэх ажлын байрны дадлагажуулагчийн үйлчилгээг хэрэгжүүлж буй, эсвэл цаашид ажиллах төлөвлөгөөтэй байх.
 3. Харьяа байгууллагын удирдлагаас сургалтад бүрэн хамрагдах зөвшөөрлийг албан бичгээр авсан байх.
 4. ХБИ-ийг дэмжих / хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх (заавал).

Жич: ТББ-ын хувьд тус салбарт 5-аас дээш жил үйл ажиллагаа явуулсан туршлагатай, ажлын байрны дадлагажуулагчийн анхан шатны семинарт хамрагдсан бол давуу тал болно.

 

 1. Хэрхэн бүртгүүлэх тухай:

    Шалгаруулалт хийх арга, хуваарь

 • 2023.03.10 (Баасан), 17:00 цаг хүртэл материал хүлээж авна.
 • 2023.03.13 (Даваа)-нд бичиг баримтын шалгаруулалт хийнэ. Шаардлагатай тохиолдолд онлайнаар ярилцлага хийнэ.
 • 2023.03.15 (Лхагва)-нд сонгон шалгаруулалтын хариуг мэдэгдэнэ.

    Бүртгүүлэх арга, холбогдох хаяг

 • Доорх линкээр нэвтэрч, шаардлагатай мэдээллүүдийг бөглөнө үү. Хугацаа хэтэрсэн материалыг хүлээж авахгүй.

    Бүртгэлийн маягтhttps://forms.gle/6GjZQvaxfmhkv8pn6

 

  Тодруулах зүйл гарвал дараах хаягаар холбогдоно уу.

Имэйл хаяг: dpub.jica@gmail.com

  Утасны дугаар: 94016406 (Г.Амаржаргал)

                 94016402 (Х.Энхжин)

 

ХНХЯ

DPUB2 төсөл

Play Pause Stop 10 seconds

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ахмадын холбоотай хамтран уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ахмадын холбоотай хамтран уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ахмадын хол... 2023-09-30 2
Хөвсгөл аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийн нээлт боллоо

Хөвсгөл аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийн нээлт боллоо

Азийн хөгжлийн банкны зээлийн санхүүжилтээр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангах, ... 2023-09-27 27
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг орон сууцаар хангахад дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг орон сууцаар хангахад дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр

Барилга хот байгуулалтын сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 07 дугаар сарын 06-ны... 2023-09-27 3229
Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгууллаа

Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгууллаа

Авто машингүй өдрийн хүрээнд 9 дүгээр сарын 23-ны өдөр бичил бизнес эрхлэгч хөгжлийн бэрхшээлтэй и... 2023-09-25 19
Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн үзлэг хийлээ

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн үзлэг хийлээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төвтэй хамтран Сүхбаатар дүүргийн 153-р цэцэр... 2023-09-22 13
“Тэгш хүртээмжтэй музей: Хүүхэд бүхэн хөөрхөн” соёл, спортын өдөрлөг боллоо

“Тэгш хүртээмжтэй музей: Хүүхэд бүхэн хөөрхөн” соёл, спортын өдөрлөг боллоо

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Чойжин ламын сүм музейтэй хамтран “Тэгш х... 2023-09-21 40
Дархан-Уул аймаг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвтэй боллоо

Дархан-Уул аймаг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвтэй боллоо

Дархан-Уул аймагт Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийг барьж, өнөөдөр үйл ажиллагааг албан ё... 2023-09-14 47
Олон Улсын сонсголгүй иргэдийн эрхийн долоо хоног

Олон Улсын сонсголгүй иргэдийн эрхийн долоо хоног

Олон Улсын сонсголгүй иргэдийн эрхийн долоо хоног ... 2023-09-18 41
Дундговь аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв үүдээ нээлээ

Дундговь аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв үүдээ нээлээ

Азийн хөгжлийн банкны зээлийн санхүүжилтээр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангах, ... 2023-09-11 65
Ховд аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв үүдээ нээлээ

Ховд аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төв үүдээ нээлээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, тэдний хөдөлмөр эрхл... 2023-09-04 66
Шинээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвд сургалт зохион байгууллаа

Шинээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвд сургалт зохион байгууллаа

Ховд аймагт нээлтээ хийсэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвд аймгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй и... 2023-09-05 74
Ховд аймагт салбарын албан хаагчидтай уулзалт хийв

Ховд аймагт салбарын албан хаагчидтай уулзалт хийв

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Х.Булгантуяа Ховд аймгийн Хөдөлм... 2023-09-04 61
Дэд сайд С.Зулпхар болон ХБХХЕГ-ын удирдлагууд

Дэд сайд С.Зулпхар болон ХБХХЕГ-ын удирдлагууд "Тэргэнцэртэй марафон" багийнхныг хүлээн авч уулзлаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн төлөө Дорнод аймгаас 670 км замыг тэргэнцэртэй туулж, Улаанба... 2023-08-31 90

"Тэргэнцэртэй марафон" багийнхан Улаанбаатар хотод ирлээ

Дорнод аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооны тэргүүн Д.Батхуяг “Хөгжлийн бэрхшээлтэ... 2023-08-30 79
Хороодын хөдөлмөр, халамжийн ажилтнуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үнэлгээ хийх аргачлалын сургалт зохион байгуулав

Хороодын хөдөлмөр, халамжийн ажилтнуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үнэлгээ хийх аргачлалын сургалт зохион байгуулав

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаа”-ны хүрээнд хө... 2023-06-19 378
Хөдөлмөр эрхэлж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хувийн туслах үйлчилгээнд хамрагдах боломжийг бий болгоно

Хөдөлмөр эрхэлж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хувийн туслах үйлчилгээнд хамрагдах боломжийг бий болгоно

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар ... 2023-06-16 296
Хүртээмжтэй төрийн үйлчилгээ чадавхжуулах сургалт боллоо

Хүртээмжтэй төрийн үйлчилгээ чадавхжуулах сургалт боллоо

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Монголын Тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоот... 2023-06-15 248
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг бие даан амьдрахад нь дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний журам

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг бие даан амьдрахад нь дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний журам

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг бие даан амьдрахад нь дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний журам линк: ... 2023-06-13 270
Хөдөлмөрийн нөхөн сэргээх төвийн нээлт боллоо

Хөдөлмөрийн нөхөн сэргээх төвийн нээлт боллоо

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2022 онд батлагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөл... 2023-06-08 232
“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ НЬ” НИЙТЛЭЛ, НЭВТРҮҮЛГИЙН УРАЛДААНЫ ХУГАЦАА СУНГАГДЛАА.

“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ НЬ” НИЙТЛЭЛ, НЭВТРҮҮЛГИЙН УРАЛДААНЫ ХУГАЦАА СУНГАГДЛАА.

“Монгол Улсын Засгийн газраас гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн... 2021-02-10 9719
ТББ-ууд дохионы хэлийг ажил мэргэжлийн индекст оруулах санал гаргалаа

ТББ-ууд дохионы хэлийг ажил мэргэжлийн индекст оруулах санал гаргалаа

ХБХХЕГ-ын дарга Э.Тамир сонсголын бэрхшээлийн чиглэлд үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-уудтай уулзаж, аж... 2020-09-24 8326
ХБХХЕГ-ын дарга Э.Тамир харьяа төвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

ХБХХЕГ-ын дарга Э.Тамир харьяа төвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

ХБХХЕГ-ын дарга Э.Тамир тус агентлагийн харьяа Сэргээн засах төв, ХБ-тэй хүүхдийн сэргээн засах хө... 2020-09-22 7837
“Сонсгол хамгаалах дэлхийн өдөр” 03 дугаар сарын 03

“Сонсгол хамгаалах дэлхийн өдөр” 03 дугаар сарын 03

  Жил бүрийн 03 дугаар сарын 03-ны өдрийг ДЭМБ-аас “Сонсгол хамгаалах дэлхийн өдөр&rd... 2020-03-03 6085
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүй

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүй

Энэ сарын 19-нд Сэргээн Засалт, Сургалт, Үйлдвэрлэлийн Төвийн МБУЧОС /Мэргэжлийн боловсрол, ур чад... 2019-06-24 5909
4 дүгээр сарын 2 “Аутизмыг таниулах дэлхийн өдөр”

4 дүгээр сарын 2 “Аутизмыг таниулах дэлхийн өдөр”

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 62/139 тогтоолоор жил бүрийн 4 дүгээр сарын 2-ны өдрийг “Аутизмыг ... 2020-04-02 5319
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг нэмэгдүүлэн олгож байна

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг нэмэгдүүлэн олгож байна

Цар тахлын үед эдийн засгийг сэргээх, эмзэг бүлгийн иргэдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах  ... 2020-05-28 5249
“Хүртээмжтэй Ирээдүй - 2019” хөдөлмөр зуучлалын нээлттэй өдөрлөгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд оролцлоо

“Хүртээмжтэй Ирээдүй - 2019” хөдөлмөр зуучлалын нээлттэй өдөрлөгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд оролцлоо

НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейгаас жил бүрийн 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг “Хөгжлийн бэрхшээлтэй х... 2019-12-03 5164
 “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ СУДЛАЛ НЬ САЛБАР ДУНДЫН ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОХ НЬ-2019” Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа

“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ СУДЛАЛ НЬ САЛБАР ДУНДЫН ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОХ НЬ-2019” Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг тохиолдуулан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хү... 2019-11-28 5008
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөрт дадлагажуулах сургагч багшийг бэлтгэж байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөрт дадлагажуулах сургагч багшийг бэлтгэж байна

2019 оны 11 дүгээр сарын 18-22-ны өдрүүдэд МУ-н Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ХБХХЕГ болон ... 2019-11-20 4757
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх ХБХХЕГазарт ажиллалаа

Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх ХБХХЕГазарт ажиллалаа

Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайд, Засгийн газрын тэргүүн У.Хүрэлсүх Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хө... 2020-04-28 4673
“Хэнийг ч бүү үлдээ”

“Хэнийг ч бүү үлдээ”

Жил бүрийн 3-р сарын 21-нд Дэлхийн дауны хам шинжийн өдөр тохиодог. 2020 онд энэ өдрийг ‘&rs... 2020-03-21 4659
Парламентийн мэтгэлцээн

Парламентийн мэтгэлцээн

НҮБ -аас жил бүрийн 12 дугаар сарын 03–ны өдрийг Хөгжлийн   бэрхшээлтэй хүний эрхи... 2019-11-28 4515
“ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ ХҮН БҮРИЙН ОРОЛЦОО” өдөрлөгийг амжилттай зохион байгууллаа.

“ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ ХҮН БҮРИЙН ОРОЛЦОО” өдөрлөгийг амжилттай зохион байгууллаа.

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас жил бүрийн 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсий... 2019-11-25 4172
МБУЧОС-ын оюутнуудын дунд “Мэргэжлийн ур чадварын уралдаан”-ыг Амжилттай зохион байгууллаа.

МБУЧОС-ын оюутнуудын дунд “Мэргэжлийн ур чадварын уралдаан”-ыг Амжилттай зохион байгууллаа.

НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейгаас жил бүрийн 12 дугаар сарын 3-ны өдөр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэ... 2019-12-02 4098
Агентлагийн нэрэмжит тугийг өртөөчлөн аялуулах аян амжилттай үргэлжилж байна

Агентлагийн нэрэмжит тугийг өртөөчлөн аялуулах аян амжилттай үргэлжилж байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас санаачлан эхлүүлсэн “Эерэг хандлагы... 2020-01-10 4021
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд салбар дундын уялдаа чухал

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд салбар дундын уялдаа чухал

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамга... 2019-12-02 3950